Shard

Portal prostorne raspodjele emisija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

O portalu

Portal prostorne raspodjele emisija je internetski alat za "kartiranje" emisija koji korisniku omogućava da pregledom karte odabranog područja za jednu od obuhvaćenih godina dobije uvid u vrstu i količinu onečišćenja obzirom na onečišćujuću tvar te izvore onečišćenja. Korisniku su raspoloživi podaci za sljedeća područja prikaza: Republiku Hrvatsku, pet zona i četiri aglomeracije (Zagreb, Rijeka, Osijek i Split), određene sukladno Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), i grad Slavonski Brod. Na razini svakog kvadranta mreže, korisniku se daje uvid u količinu emisije i kvantitativnu analizu doprinosa prisutnih izvora onečišćenja za kvadrant, a obzirom na odabrano područje prikaza.

Portal prostorne raspodjele emisija omogućuje vizualizaciju nacionalnih prostorno raščlanjenih inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak u EMEP mreži (The co-operative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (inofficially 'European Monitoring and Evaluation Programme' = EMEP) European Monitoring and Evaluation Programme) rezolucije 0,1˚ x 0,1˚ (prostorne dužine i širine) svjetskog geodetskog koordinatnog sustava (WGS84) i raščlanjenje u mreži visoke rezolucije 500 m x 500 m (baziranoj na EMEP mreži) za četiri aglomeracije i grad Slavonski Brod.

Korisniku je omogućen pregled prostornog raščlanjenja emisija za 1990., 1995., 2000., 2005., 2010., 2014., 2015. i 2019. godinu.

Portal daje informacije o emisijama onečišćenja zraka na razumljiv i vizualan način. Informacije koje daje Portal, razvijene su u okviru modela EkoReGis. Model EkoReGis je sustav koji koristi milijune podataka, koji dolaze iz različitih izvora. Razvoj informacija korištenih u Portalu prostorne raspodjele emisija zajednički je napor MINGOR i Ekonerg d.o.o. uz podršku svih osiguravatelja podataka u njihovoj nadležnosti. Svi koji daju svoj doprinos Portalu prostorne raspodjele emisija uložili su velike napore, kako bi informacije uključene u model EkoReGis i dostupne korisnicima informativno i vizualno na Portalu prostorne raspodjele emisija, bile što preciznije.

Portal prostorne raspodjele emisija korisniku nudi karte emisija pomoću kojih se mogu dobiti odgovori na pitanja poput:

 • Koji su glavni izvori onečišćenja zraka u promatranom polju (rezolucije 0,1° x 0,1° ili 500 m x 500 m)?
 • Koji su doprinosi npr. pokretnih i nepokretnih izvora?
 • Koji su izvori u blizini objekta od interesa, npr. škola, kuća, stan, posao?
 • Koje onečišćujuće tvari emitira određeno postrojenje ili pokretni izvori (cestovna vozila, brodovi, vlakovi, radna vozila i dr.) na promatranom području?
 • Koje onečišćenje dolazi iz malih kućnih ložišta i kolika je njihova dominacija na promatranom području?

Važno je napomenuti da Portal sadrži one izvore onečišćenja zraka i one onečišćujuće tvari koji su dio inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak Republike Hrvatske proračunatih primjenom propisane EMEP/EEA metodologije. Proračunate emisija u području jednog kvadranta mreže temelje se na raznim čimbenicima i pretpostavkama i nisu egzaktna mjerenja emisija. Navedeno znači da inventari emisija u području jednog polja mreže daju proračune onečišćenja zraka ispuštenog iz prisutnih izvora, a ne njihove stvarno izmjerene emisije.

Glavni rezultat Portala jesu prostorno raščlanjeni inventari emisija onečišćujućih tvari u zrak Republike Hrvatske. Važnost prostorno raščlanjenih inventara jest ta da su ulaz za modelarske sustave koji se koriste za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari i taloženje. Prostorni položaj emisija određuje u velikoj mjeri disperziju onečišćujućih tvari. Drugim riječima, na disperziju onečišćujućih tvari utječu atmosfersko meteorološki uvjeti, način i visina ispuštanja plinova, temperatura i orografija terena i utjecaj na području. Kad se procijene, rezultati procjena modelarskih sustava se potom koriste u nacionalnim i međunarodnim politikama s ciljem očuvanja i poboljšanja ljudskog zdravlja i stanja okoliša. Prostorno raščlanjeni inventari su dakle temeljni podatak za modeliranje iz kojeg političkim dogovorom rezultiraju obveze smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari po državama kroz CLRTAP protokole i NEC Direktivu.

Portal prostorne raspodjele emisija organiziran kroz poveznice na četiri stranice, čiji se opisi daju u nastavku teksta.

Stranica Podaci o emisijama prikazuje podatke o emisijama u zrak prema osnovnim kategorijama izvora ispuštanja:

 • Energetika, izgaranje, nepokretno
 • Energetika, izgaranje, pokretno (promet)
 • Energetika, fugitivne emisije iz goriva
 • Proizvodni procesi i uporaba proizvoda
 • Poljoprivreda
 • Otpad
 • Ostali izvori.

Odabirom pojedine kategorije otvaraju se pripadajuće potkategorije (NFR i SNAP). Moguće je odabrati godinu, mjernu jedinicu i područje prikaza. Izmjenom kriterija za pretraživanje podaci na stranici se automatski osvježavaju. Rezultati se prikazuju u tabličnom i kartografskom formatu, te se mogu preuzeti u tabličnom formatu (Excel).

Na stranici Raspodjela emisija dostupni su podaci o emisijama u zrak prema onečišćujućim tvarima:

 • NOx (dušikovi oksidi (NO2 i NO izraženi kao NO2))
 • NMVOC (ne-metanski hlapivi organski spojevi)
 • SO2 (sumporovi oksidi (SO2 i SO3 izraženi kao SO2))
 • NH3 (amonijak)
 • PM2,5 (čestice aerodinamičnog promjera jednakog ili manjeg od 2,5 μm)
 • PM10 (čestice aerodinamičnog promjera jednakog ili manjeg od 10 μm)
 • BC (čađa)
 • CO (ugljikov monoksid)
 • Pb (olovo)
 • Cd (kadmij)
 • Hg (živa)
 • PCDD/PCDF (poliklorirani dibenzo-dioksini /poliklorirani dibenzo-furani, tj. dioksini i furani)
 • PAH (policiklički aromatski ugljikovodici)
 • HCB (heksaklor benzen)
 • PCB (poliklorirani bifenili)

Podatke je moguće filtrirati prema području prikaza, godini, onečišćujućoj tvari, mjernoj jedinici mase te izvorima ispuštanja (GNFR i NFR razine). Izmjenom kriterija pretraživanja, podaci se automatski osvježavaju. Onečišćujuće tvari je moguće i automatski mijenjati (ili pak zaustaviti) odabirom plave opcije pokraj padajućeg izbornika za onečišćujuće tvari. Dobiveni kartografski prikaz je moguće preuzeti kao sliku (.png format). Odabirom jednog kvadranta mreže na karti, dobivaju se dodatni podaci o promatranom kvadrantu (ID, onečišćujuća tvar, njegova izračunata ukupna emisija i udio te emisije u ukupnoj nacionalnoj emisiji, izvori ispuštanja (NFR), emisija pojedinog izvora ispuštanja u promatranom kvadrantu i ukupna emisija tog istog izvora ispuštanja za promatrano područje te obzirom na navedeno izračunati udio za promatrani izvor).

Osim ranije spomenutog, podaci nacionalnih prostorno raščlanjenih inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak, mogu poslužiti pri izradi inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stranica Konačni podaci GNFR (Gridded NFR) sadrži podatke o emisijama u formatu namijenjenom za službeno izvještavanje o nacionalnim prostorno raščlanjenim inventarima emisija prema UNECE - Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (Konvencija LRTAP) i Direktivi (EU) 2016/2284 o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari (NEC Direktiva) te slijedi izvještajnu nomenklaturu (NFR - Nomenclature for reporting). Podatke je moguće filtrirati prema području prikaza, godini i GNFR izvoru ispuštanja. Na stranici su dostupni i podaci o emisijama velikih točkastih izvora (LPS-Large point source). Ova tablica osim podataka o količinama emisija daje podatke i o prostornoj lokaciji LPS-a te o visini ispusta. Dobivene podatke je moguće sačuvati u tabličnom formatu (Excel) iz kojeg je moguće kreirati i .csv format.

Stranica Konačni podaci SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) daje podatke namijenjeni korisnicima koji se bave modeliranjem emisija u zrak. Podaci su u tabličnom formatu i moguće ih je filtrirati prema području prikaza i godini. Dobivene podatke je moguće sačuvati u tabličnom formatu (Excel) iz kojeg je moguće kreirati i .csv format.