Shard

Portal prostorne raspodjele emisija

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

O portalu

Portal prostorne raspodjele emisija napravljen je u sklopu projekta Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom emisija u EMEP mreži visoke rezolucije. Pravni temelj za provedbu ovog projekta sadržan je u Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) i Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13), koji u mjeri MPR-11 određuje izradu registra emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije. Nositelj provedbe MPR-11 je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Korisnici projekta

Korisničke institucije ovog projekta su: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državni hidrometeorološki zavod

Izvršitelj projekta

EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Pravni temelj za provedbu Projekta

Pravni temelj za provedbu ovog projekta sadržan je u Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, NN 47/14) i Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13) (U daljnjem tekstu: Plan zaštite zraka). Na osnovi Plana zaštite zraka Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu HAOP) je nositelj provedbe niza mjera za zaštitu zraka između ostalih i preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka MPR-11 Izrada registra emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije.

Svrha Projekta

Svrha Projekta je višestruka. Osim provedba mjere MPR-11 Izrada registra emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije, Projektom se osigurao preduvjeti za provedbu povezanih mjera iz Plana zaštite zraka: MPR 10: Ocjena kvalitete zraka na teritoriju RH za razdoblje 2011.-2015. (aktivnosti 1. i 2.), MOZ-1: Izrada registra emisija onečišćujućih tvari potrebnih za modeliranje kvalitete zraka u procjeni onečišćenja prizemnim ozonom, MOZ-2: Razvoj modela za analizu, praćenje i prognozu stvaranja prizemnog ozona i njihovih prekursora, MPR 13: Kartiranje pragova štetnog djelovanja taloženja dušika kako bi se utvrdio stupanj ugroženosti biološke raznolikosti u zaštićenim područjima u Hrvatskoj i MTM-2: Provesti kartiranje kritičnog opterećenja s obzirom na teške metale te izraditi i uspostaviti program praćenja.

Projektom je izrađen cjeloviti nacionalni registar emisija onečišćujućih tvari u zrak za Republiku Hrvatsku, pet zona, četiri aglomeracije (Zagreb, Rijeka, Osijek i Split) prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14) te za grad Slavonski Brodu što je osnovni preduvjet za modeliranje kakvoće zraka koje se potom koristi u: studijama izlaganja, studijama utjecaja na zdravlje i procjenama troškova kao i za izradu disperzijskih modela.

Izradom cjelovitog nacionalnog registra osiguran je osnovni preduvjet za uspostavu nacionalnog modelarskog sustava za proračun prijenosa, disperzije i depozicije onečišćujućih tvari, planiranju, pripremi i nadzoru politika zaštite okoliša, instrumenata i mjera za smanjivanje onečišćenja zraka te razvoju stručnih znanja i tehničkih kapaciteta za izradu i izvješćivanje o emisijama na nacionalnoj razini prema međunarodnim konvencijama te na razinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projekt Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom emisija u EMEP mreži visoke rezolucije proveden je u razdoblju od rujna 2016. do svibnja 2018. kroz osam radnih paketa, od kojih je jedan i izrada Portala prostorne raspodjele emisija, kao središnje on-line lokacije s modulom za vizualizaciju prostorne raspodjele nacionalnih emisija onečišćujućih tvari u zrak u EMEP mreže rezolucije 0,1˚ x 0,1˚ (lat, lon) za Republiku Hrvatsku i za njezinih pet zona te raspodjela u mreži visoke rezolucije 500 m x 500 m za četiri aglomeracije, Slavonski Brod (i Brod u BiH).

Financiranje projekta

Projekt financira Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost